İçeriğe geç

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

www.fallinci.com (Web sitesi) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve Web Sitesi’nın kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Web Sitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını
ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek
veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
E-posta            : contact@fallinci.com
İnternet sitesi   : www.fallinci.com
MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
 İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
 Kurumsal iletişimi sağlamak
 Web Sitesi güvenliğini sağlamak
 İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
 Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin
yerine getirilmesini sağlamak
 Web Sitesi ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
 Yasal raporlamalar yapmak
 İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine
getirmek
MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA
AMACI
Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları çerçevesinde, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin
beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve
tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Web Sitesi tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması
ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş
süreçlerinin yürütülmesi, Web Sitesi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Web
Sitesi’nin ve Web Sitesiyle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Web Sitesinin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili
kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.